ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú, Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projekt adatainak jogszabályszerű kezeléséről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a személyes adatok kezelője (a továbbiakban úgyis, mint Adatkezelő) jelen dokumentummal tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14.§ a) és 16.§ (1) bekezdésén alapul, amely szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő az Infotv.  4. § és 5. § b) pontja alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

1. Adatkezelő azonosító adatai

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.,
képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester)

Releváns kapcsolattartási adatok

Paktumiroda
(4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. szám 1. emelet)
E-mail cím: paktumiroda@nyiregyhaza.hu
Adatkezelő honlapjának elérhetősége:
www.nyiregyhazipaktum.hu

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, figyelemmel az Infotv. 5. § (1) b) pontjára.

Az érintett az Adatkezelő által rendszeresített Hozzájáruló nyilatkozat formájában írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

3. Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú, Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projekthez kapcsolódó tevékenységek céljainak megvalósítása.

A Paktumiroda az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:

 • Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
 • Az érintett igényeinek feltárása;
 • Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;
 • Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
 • Az érintettek tájékoztatása.

Amennyiben az érintett a weboldalon feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja a hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységeket mutatják be.

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • adóazonosító jel (egyéni vállalkozó igénybejelentő esetén)
 • állandó lakcím és/vagy tartózkodási hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ)

Amennyiben az érintett ezen felül bármilyen más személyes adatát (pl. szakmai önéletrajzban, vagy más módon megadott egyéb adatok) a Paktumiroda rendelkezésére bocsátja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Paktumiroda a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott célokhoz felhasználhassa.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatokhoz a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú, Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projekt érdekkörében eljáró azon személyek férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

6. Adattovábbítás harmadik fél részére

Az adatok feldolgozása során a Paktumiroda továbbítja az adatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal illetékes szervezeti egységéhez.
A kapcsolattartási adatok együttműködési céllal Nyíregyháza Megyei Jogú Város által megvalósított egyéb projektekhez kapcsolódóan is felhasználásra kerülhetnek.
A kezelt adatokat a Paktumiroda csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé a pályázati tevékenységekhez nem kapcsolódó egyéb személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

A Paktumiroda jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

7. Az adatok tárolása

A Paktumiroda az adatokat papíralapon és elektronikus módon tárolja a projekt fenntartás végéig.
Amennyiben az érintettel a pályázat keretében nem jön létre támogatotti jogviszony ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben tájékoztatás, információ áramlás lehetséges legyen.
Az érintett kérheti személyes adatai törlését.
Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Paktumirodához, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Paktumiroda a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, továbbá jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa.
Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi.

Nyíregyháza, 2018. október 15.

Kapcsolat

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum

Paktumiroda elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. szám 1. emelet

Hírlevél feliratkozás

esza